บริจาคอุปกรณ์กีฬา เพื่อเสริมสร้างร่างกายและจิตใจที่ดีให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

บริจาคอุปกรณ์กีฬา เพื่อเสริมสร้างร่างกายและจิตใจที่ดีให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

เด็กนักเรียนจํานวนมากกว่า 1 ใน 3 ยังคงประสบปัญหาความยากจน ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ซึ่งมักจะประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากร และอุปกรณ์กีฬาสําหรับให้นักเรียนได้ออกกําลังกาย ฝึกซ้อม และเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอ

ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาในโรงเรียน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กในหลายมิติ เนื่องจากกีฬาและการออกกําลังกายมีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจนทักษะต่างๆ ที่จําเป็นต่อการเรียนรู้และการเติบโตในวัยเรียนได้เป็นอย่างดี

วันนี้ www.ขายส่งอุปกรณ์กีฬา.com ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬา ให้โอกาสนักเรียนที่ขาดแคลน ได้ฝึกทักษะทั้งทางร่างกายและจิตใจ อันเป็นรากฐานของชีวิตและอนาคต ติดต่อบริจาคอุปกรณ์กีฬาได้ที่ โทร. 0xx-xxx-xxxx

#บริจาคกีฬาเพื่อน้อง

อุปกรณ์กีฬาช่วยพัฒนาเด็กได้อย่างไร

 • พัฒนาร่างกายให้แข็งแรง ออกกําลังกายได้สม่ําเสมอ
 • ช่วยเรียนรู้ทักษะสังคม เพิ่มพูนความเชื่อมั่นในตนเอง
 • ปลูกฝังคุณธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา
 • เรียนรู้วินัย ความมุ่งมั่น ทุ่มเทเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 • สร้างมิตรภาพ การเล่นเป็นทีม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 • ฝึกการแก้ปัญหา ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จุดอ่อนจุดแข็ง
 • ฝึกสมาธิ ใช้สมองทุกส่วนในการเล่นแต่ละทักษะ

ทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

#เด็กแข็งแรง ชาติมั่นคง

จากข้อดีมากมายของการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียน จะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่โรงเรียนขาดแคลน แต่มีความจําเป็นจะต้องมีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในหลายๆ ด้าน ซึ่งจะส่งผลดีต่อตัวเด็ก ครอบครัว และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

เชิญร่วมส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้น้องๆ เพื่ออนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้นของสังคมไทย ติดต่อบริจาคอุปกรณ์กีฬาที่ โทร. 087 035 6821 ; Line :nattiyaya หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ขายส่งอุปกรณ์กีฬา.com

ช่องทางการติดต่อ

 • ขายส่งอุปกรณ์กีฬา
 • เว็บไซต์ขายส่งอุปกรณ์กีฬาดอทคอม
 • เลขที่ 339/303  เพชรเกษม69 ซอยอิทรปัตย์9 แยก5 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม 10160
 • มือถือ: 087-035-6821,063-989-7935
 • อีเมล: hearhui@gmail.com
 • Line ID : nattiyaya,hearhui
Line ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามราคาโปรโมชั่น
โทร
โทร : 087-035-6821

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *