บริษัท มีดี สปอร์ต จำกัด ขึ้นทะเบียน E-GP

EGP กับ กรมบัญชีกลาง ซื้อขายสำหรับภาครัฐ ได้สะดวกสบาย

www.ขายส่งอุปกรณ์กีฬา.com ในนามของบริษัท มีดี สปอร์ต จำกัด ได้ทำการขอขึ้นทะเบียนระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ หรือ E-GP เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการที่ต้องการซื้ออุปกรณ์กีฬา สามารถสั่งซื้อโดยใช้ระบบของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ง่ายต่อการสั่งซื้อ

กรมบัญชีกลาง

โดยทางเราได้ลงทะเบียนผ่านเว็บ กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เพื่อเป็นการยืนยันถึงราคาที่เป็นมาตรฐาน และ เป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้

E-GP

เอกสารลงทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐของ บริษัท มีดี สปอร์ต จำกัด

E-GP บริษัท มีดี สปอร์ต จำกัด

ระบบ e-GP คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร

          e-GP คือระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อและข้อมูลผู้ค้าสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่างๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และเป็นต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น  ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบ ลดความซ้ำซ้อนการบันทึกข้อมูล ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online Real Time ในระบบ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณได้ 

ประโยชน์ของระบบ e-GP

1. เกิดความโปร่งใสในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งบประมาณของรัฐได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องจากระบบจะเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานไว้ทุกขั้นตอน

3. เกิดความสะดวกและความทั่วถึงอย่างเท่าเทียมของผู้ค้า/ผู้รับจ้าง ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ค้ารายใหม่สามารถเข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น

4. เกิดศุนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระดับประเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

5. กระตุ้นตลาดและเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคเอกชนทำให้เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริงในการเสนอราคา

6. ปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *